FANDOMTên Chi phí Nguyên liệu
Thiết bị sửa chữa cấp A 0 8 Catalyst , 5 Refined Edcanium
Thiết bị sửa chữa cấp A 0 8 Catalyst , 5 Refined moisanite
Thiết bị sửa chữa cấp A 0 8 Catalyst , 5 Refined Acrylic Steel
Thiết bị sửa chữa cấp B 0 8 Catalyst , 1 Refined Edcanium
Thiết bị sửa chữa cấp B 0 8 Catalyst , 1 Refined moisanite
Thiết bị sửa chữa cấp B 0 8 Catalyst , 1 Refined Acrylic Steel
Thiết bị sửa chữa cấp C 0 5 Catalyst , 1 edcanium
Thiết bị sửa chữa cấp C 0 5 Catalyst , 1 moisa nite
Thiết bị sửa chữa cấp C 0 5 Catalyst , 1 Acrtyl Steel
Thiết bị sửa giáp cấp A 0 5 Thùng năng lượng , 1 Pin shield , 1 Generating board
Thiết bị sửa giáp cấp B 0 20 Túi năng lượng , 5 Chip
Thiết bị sửa giáp cấp C 0 20 Túi năng lượng ,
Thiết bị hồi phục SP cấp A 500 5 DNA đột biến , 10 Mật
Thiết bị hồi phục SP cấp A 500 5 DNA đột biến , 10 Trứng
Thiết bị hồi phục SP cấp A 2250 2 DNA đột biến , 7 Mật , 1 Hệ thống ổn định sóng não
Thiết bị hồi phục SP cấp A 2250 2 DNA đột biến , 7 Trứng , 1 Hệ thống ổn định sóng não
Thiết bị hồi phục SP cấp B 2250 3 Nhân DNA , 3 Mật , 1 Hạt giống
Thiết bị hồi phục SP cấp B 2250 3 Nhân DNA , 3 Trứng , 1 Hạt giống
Thiết bị hồi phục SP cấp C 1250 20 DNA , 1 Hạt giống